א ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב : ב ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון ויחל וישלח מלאכים ויאמר אלהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון אם-אחיה מחלי זה : ג ומלאך יהוה דבר אל-אליה התשבי קום עלה לקראת מלאכי מלך-שמרון ודבר אלהם המבלי אין-אלהים בישראל אתם הלכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון : ד ולכן כהאמר יהוה המחה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי מות תמות וילך אליה : ה וישובו המלאכים אליו ויאמר אליהם מה-זה שבתם : ו ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל-המלך אשר-שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין-אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המחה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי-מות תמות : ז וידבר אלהם מה משפט האיש אשר עלה לקראתכם וידבר אליכם את-הדברים האלה : ח ויאמרו אליו איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו ויאמר אליה התשבי הוא : ט וישלח אליו שר-חמשים וחמשיו ויעל אליו והנה ישב על-ראש ההר וידבר אליו איש האלהים המלך דבר רדה : י ויענה אליהו וידבר אל-שר החמשים ואם-איש אלהים אני תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך ותרד אש מן-השמים ותאכל אתו ואת-חמשיו : יא וישב וישלח אליו שר-חמשים אחר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית