א ויהי אחר הדברים האלה כרם היה לנבות היזרעאלי אשר ביזרעאל אצל היכל אחאב מלך שמרון : ב וידבר אחאב אל-נבות לאמר תנה-לי את-כרמך ויהי-לי לגן-ירק כי הוא קרוב אצל ביתי ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו אם טוב בעיניך אתנה-לך כסף מחיר זה : ג ויאמר נבות אל-אחאב חלילה לי מיהוה מתתי את-נחלת אבתי לך : ד ויבא אחאב אלביתו סר וזעף על-הדבר אשר-דבר אליו נבות היזרעאלי ויאמר לא-אתן לך את-נחלת אבתי וישכב על-מחתו וימב את-פניו ולא-אכל לחם : ה ותבא אליו איזבל אשתו ותדבר אליו מהזה רוחך סרה ואינך אכל לחם : ו וידבר אליה כי-אדבר אל-נבות היזרעאלי ואמר לו תנהלי את-כרמך בכסף או אם-חפץ אתה אתנה-לך כרם תחתיו ויאמר לא-אתן לך את-כרמי : ז ותאמר אליו איזבל אשתו אתה עתה תעשה מלוכה על-ישראל קום אכל-לחם ויטב לבך אני אתן לך את-כרם נבות היזרעאלי : ח ותכתב ספרים בשם אחאב ותחתם בחתמו ותשלח ספרים אל-הזקנים ואל-החרים אשר בעירו הישבים את-נבות : ט ותכתב במפרים לאמר קראו-צום והושיבו את-נבות בראש העם : י והושיבו שנים אנשים בני-בליעל נגדו ויעדהו לאמר ברכת אלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת : יא ויעשו אנשי עירו הזקנים והחרים אשר הישבים בעירו כא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית