א ובן-הדד מלך-ארם קבץ את-כל-חילו ושלשים ושנים מלך אתו וסוס ורכב ויעל ויצר על-שמרון וילחם בה : ב וישלח מלאכים אל-אחאב מלך-ישראל העירה : ג ויאמר לו כה אמר בן-הדד כספך וזהבך לי-הוא ונשיך ובניך החובים לי-הם : ד ויען מלך-ישראל ויאמר כדברך אדני המלך לך אני וכל-אשר-לי : ה וישבו המלאכים ויאמרו כה-אמר בן-הדד לאמר כי-שלחתי אליך לאמר כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תתן : ו כי אם-כעת מחר אשלח את-עבדי אליך וחפשו את-ביתך ואת בתי עבדיך והיה כל-מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו : ז ויקרא מלך-ישראל לכל-זקני הארץ ויאמר דעו-נא וראו כי רעה זה מבקש כי-שלח אלי לנשי ולבני ולכספי ולזהבי ולא מנעתי ממנו : ח ויאמרו אליו כל-הזקנים וכל-העם אלתשמע ולוא תאבה : ט ויאמר למלאכי בן-הדד אמרו לאדני המלך כל אשר-שלחת אל-עבדך בראשנה אעשה והדבר הזה לא אוכל לעשות וילכו המלאכים וישבהו דבר : י וישלח אליו בן-הדד ויאמר כה-יעשון לי אלהים וכה יוספו אם-ישפק עפר שמרון לשעלים לכל-העם אשר ברגלי : יא ויען מלך-ישראל ויאמר דברו אל-יתהלל חגר כמפתח : יב ויהי כשמע את-הדבר הזה והוא שתה הוא והמלכים במכות ויאמר אל-עבדיו שימו וישימו על-העיר : יג והנה נביא אח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית