א ויגד אחאב לאיזבל את כל-אשר עשה אליהו ואת כל-אשר הרג את-כל-הנביאים בחרב : ב ותשלח איזבל מלאך אל-אליהו לאמר כה-יעשון אלהים וכה יוספון כי-כעת מחר אשים את-נפשך כנפש אחד מהם : ג וירא ויקם וילך אל-נפשו ויבא באר שבע אשר ליהודה וינח את-נערו שם : ד והוא-הלך במדבר דרך יום ויבא וישב תחת רתם אחד וישאל את-נפשו למות ויאמר רב עתה יהוה קח נפשי כי-לא-טוב אנכי מאבתי : ה וישכב ויישן תחת רתם אחד והנה-זה מלאך נגע בו ויאמר לו קום אכול : ו ויבט והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישת וישב וישכב : ז וישב מלאך יהוה שנית ויגע-בו ויאמר קום אכל כי רב ממך הדרך : ח ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלהים חרב : ט ויבא-שם אל-המערה וילן שם והנה דבר-יהוה אליו ויאמר לו מה-לך פה אליהו : י ויאמר קנא קנאתי ליהוה אלהי צבאות כי-עזבו בריתך בני ישראל אתמזבחתיך הרסו ואת-נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את-נפשי לקחתה : יא ויאמר צא ועמדת בהר לפני יהוה והנה יהוה עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני יהוה לא ברוח יהוה ואחר הרוח רעש לא ברעש יהוה : יב ואחר הרעש אש לא באש יהוה וא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית