א ויהי ימים רבים ודבר-יהוה היה אל-אליהו בשנה השלישית לאמר לך הראה אל-אחאב ואתנה מטר על-פני האדמה : ב וילך אליהו להראות אל-אחאב והרעב חזק בשמרון : ג ויקרא אחאב אל-עבדיהו אשר על-הבית ועבדיהו היה ירא את-יהוה מאד : ד ויהי בהכרית איזבל את נביאי יהוה ויקח עבדיהו מאה נבאים ויחביאם חמשים איש במערה וכלכלם לחם ומים : ה ויאמר אחאב אל-עבדיהו לך בארץ אל-כל-מעיני המים ואל כל-הנחלים אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולוא נכרית מהבהמה : ו ויחלקו להם את-הארץ לעבר-בה אחאב הלך בדרך אחד לבדו ועבדיהו הלך בדרך-אחד לבדו : ז ויהי עבדיהו בדרך והנה אליהו לקראתו ויכרהו ויפל על-פניו ויאמר האתה זה אדני אליהו : ח ויאמר לו אני לך אמר לאדניך הנה אליהו : ט ויאמר מה חטאתי כי-אתה נתן את-עבדך ביד-אחאב להמיתני : י חי יהוה אלהיך אם-יש-גוי וממלכה אשר לא-שלח אדני שם לבקשך ואמרו אין והשביע אתהממלכה ואת-הגוי כי לא ימצאכה : יא ועתה אתה אמר לך אמר לאדניך הנה אליהו : יב והיה אני אלך מאתך ורוח יהוה ישאך על אשר לא-אדע ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך והרגני ועבדך ירא את-יהוה מנערי : יג הלא-הגד לאדני את אשר-עשיתי בהרג איזבל את נביאי יהוה ואח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית