א ויהי דבר-יהוה אל-יהוא בן-חנני על-בעשא לאמר : ב יען אשר הרימתיך מן-העפר ואתנך נגיד על עמי ישראל ותלך בדרך ירבעם ותחטא את-עמי ישראל להכעיסני בחחאתם : ג הנני מבעיר אחרי בעשא ואחרי ביתו ונתתי את-ביתך כבית ירבעם בן-נבט : ד המת לבעשא בעיר יאכלו הכלבים והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים : ה ויתר דברי בעשא ואשר עשה וגבורתו הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : ו וישכב בעשא עם-אבתיו ויקבר בתרצה וימלך אלה בנו תחתיו : ז וגם ביד-יהוא בן-חנני הנביא דבר-יהוה היה אל-בעשא ואל-ביתו ועל כל-הרעה אשר-עשה בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיו להיות כבית ירבעם ועל אשר-הכה אתו : ח בשנת עשרים ושש שנה לאסא מלך יהודה מלך אלה בן-בעשא על-ישראל בתרצה שנתים : ט ויקשר עליו עבדו זמרי שר מחצית הרכב והוא בתרצה שתה שכור בית ארצא אשר על-הבית בתרצה : י ויבא זמרי ויכהו וימיתהו בשנת עשרים ושבע לאסא מלך יהודה וימלך תחתיו : יא ויהי במלכו כשבתו על-כסאו הכה אתכל-בית בעשא לא-השאיר לו משתין בקיר וגאליו ורעהו : יב וישמד זמרי את כל-בית בעשא כדבר יהוה אשר דבר אל-בעשא ביד יהוא הנביא : יג אל כל-חחאות בעשא וחחאות אלה בנו אשר חטאו ואשר החטי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית