א ובשנת שמנה עשרה למלך ירבעם בן-נבט מלך אבים על-יהודה : ב שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת-אבישלום : ג וילך בכל-חחאות אביו אשר-עשה לפניו ולאהיה לבבו שלם עם-יהוה אלהיו כלבב דוד אביו : ד כי למען דוד נתן יהוה אלהיו לו ניר בירושלם להקים את-בנו אחריו ולהעמיד את-ירושלם : ה אשר עשה דוד את-הישר בעיני יהוה ולא-סר מכל אשר-צוהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החתי : ו ומלחמה היתה בין- רחבעם ובין ירבעם כל-ימי חייו : ז ויתר דברי אבים וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים עלספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם : ח וישכב אבים עםאבתיו ויקברו אתו בעיר דוד וימלך אסא בנו תחתיו : ט ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל מלך אסא מלך יהודה : י וארבעים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו מעכה בתאבישלום : יא ויעש אסא הישר בעיני יהוה כדוד אביו : יב ויעבר הקדשים מן-הארץ ויסר את-כל-הגללים אשר עשו אבתיו : יג וגם את-מעכה אמו ויסרה מגבירה אשר-עשתה מפלצת לאשרה ויכרת אסא את-מפלצתה וישרף בנחל קדרון : יד והבמות לא-סרו רק לבב-אסא היה שלם עם-יהוה כל-ימיו : טו ויבא את-קדשי אביו וקדשי בית יהוה כסף וזהב וכלים : טז ומלחמה היתה בין א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית