א בעת ההיא חלה אביה בן-ירבעם : ב ויאמר ירבעם לאשתו קומי נא והשתנית ולא ידעו כי-את אשת ירבעם והלכת שלה הנה-שם אחיה הנביא הוא-דבר עלי למלך על-העם הזה : ג ולקחת בידך עשרה לחם ונקדים ובקבק דבש ובאת אליו הוא יגיד לך מה-יהיה לנער : ד ותעש כן אשת ירבעם ותקם ותלך שלה ותבא בית אחיה ואחיהו לא-יכל לראות כי קמו עיניו משיבו : ה ויהוה אמר אל-אחיהו הנה אשת ירבעם באה לדרש דבר מעמך אל-בנה כיחלה הוא כזה וכזה תדבר אליה ויהי כבאה והיא מתנכרה : ו ויהי כשמע אחיהו את-קול רגליה באה בפתח ויאמר באי אשת ירבעם למה זה את מתנכרה ואנכי שלוח אליך קשה : ז לכי אמרי לירבעם כה-אמר יהוה אלהי ישראל יען אשר הרימתיך מתוך העם ואתנך נגיד על עמי ישראל : ח ואקרע את-הממלכה מבית דוד ואתנה לך ולא-היית כעבדי דוד אשר שמר מצותי ואשר-הלך אחרי בכל-לבבו לעשות רק הישר בעיני : ט ותרע לעשות מכל אשר-היו לפניך ותלך ותעשה-לך אלהים אחרים וממכות להכעיסני ואתי השלכת אחרי גוך : י לכן הנני מביא רעה אל-בית ירבעם והכרתי לירבעם משתין בקיר עצור ועזוב בישראל ובערתי אחרי בית-ירבעם כאשר יבער הגלל עד-תמו : יא המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים והמת בשדה יאכלו עו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית