א והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת-בת-פרעה מואביות עמניות אדמית צדנית חתית : ב מן-הגוים אשר אמר-יהוה אל-בני ישראל לא-תבאו בהם והם לא-יבאו בכם אכן יחו את-לבבכם אחרי אלהיהם בהם דבק שלמה לאהבה : ג ויהי-לו נשים שרות שבע מאות ופלגשים שלש מאות ויחו נשיו את-לבו : ד ויהי לעת זקנת שלמה נשיו החו את-לבבו אחרי אלהים אחרים ולא-היה לבבו שלם עם-יהוה אלהיו כלבב דויד אביו : ה וילך שלמה אחרי עשתרת אלהי צדנים ואחרי מלכם שקץ עמנים : ו ויעש שלמה הרע בעיני יהוה ולא מלא אחרי יהוה כדוד אביו : ז אז יבנה שלמה במה לכמוש שקץ מואב בהר אשר על-פני ירושלם ולמלך שקץ בני עמון : ח וכן עשה לכל-נשיו הנכריות מקטירות ומזבחות לאלהיהן : ט ויתאנף יהוה בשלמה כי-נטה לבבו מעם יהוה אלהי ישראל הנראה אליו פעמים : י וצוה אליו על-הדבר הזה לבלתי-לכת אחרי אלהים אחרים ולא שמר את אשרצוה יהוה : יא ויאמר יהוה לשלמה יען אשר היתה-זאת עמך ולא שמרת בריתי וחקתי אשר צויתי עליך קרע אקרע את-הממלכה מעליך ונתתיה לעבדך : יב אך-בימיך לא אעשנה למען דוד אביך מיד בנך אקרענה : יג רק את-כל-הממלכה לא אקרע שבט אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען ירושלם אשר בח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית