א ומלכת-שבא שמעת את-שמע שלמה לשם יהוה ותבא לנמתו בחידות : ב ותבא ירושלמה בחיל כבד מאד גמלים נשאים בשמים וזהב רב-מאד ואבן יקרה ותבא אל-שלמה ותדבר אליו את כל-אשר היה עם-לבבה : ג ויגד-לה שלמה את-כל-דבריה לא-היה דבר נעלם מןהמלך אשר לא הגיד לה : ד ותרא מלכת-שבא את כל-חכמת שלמה והבית אשר בנה : ה ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבשיהם ומשקיו ועלתו אשר יעלה בית יהוה ולא-היה בה עוד רוח : ו ותאמר אל-המלך אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על-דבריך ועל-חכמתך : ז ולא-האמנתי לדברים עד אשר-באתי ותראינה עיני והנה לא-הגד-לי החצי הוספת חכמה וטוב אל-השמועה אשר שמעתי : ח אשרי אנשיך אשרי עבדיך אלה העמדים לפניך תמיד השמעים את-חכמתך : ט יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על-כמא ישראל באהבת יהוה את-ישראל לעלם וישימך למלך לעשות משפט וצדקה : י ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב ובשמים הרבה מאד ואבן יקרה לא-בא כבשם ההוא עוד לרב אשרנתנה מלכת-שבא למלך שלמה : יא וגם אני חירם אשר-נשא זהב מאופיר הביא מאפיר עצי אלמגים הרבה מאד ואבן יקרה : יב ויעש המלך את-עצי האלמגים מסעד לבית-יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים לא בא-כן ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית