א אז יקהל שלמה את-זקני ישראל את-כל-ראשי המחות נשיאי האבות לבני ישראל אלהמלך שלמה ירושלם להעלות את-ארון ברית-יהוה מעיר דוד היא ציון : ב ויקהלו אלהמלך שלמה כל-איש ישראל בירח האתנים בחג הוא החדש השביעי : ג ויבאו כל זקני ישראל וישאו הכהנים את-הארון : ד ויעלו את-ארון יהוה ואת-אהל מועד ואת-כל-כלי הקדש אשר באהל ויעלו אתם הכהנים והלוים : ה והמלך שלמה וכל-עדת ישראל הנועדים עליו אתו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא-ימפרו ולא ימנו מרב : ו ויבאו הכהנים את-ארון ברית-יהוה אל-מקומו אל-דביר הבית אל-קדש הקדשים אל-תחת כנפי הכרובים : ז כי הכרובים פרשים כנפים אל-מקום הארון ויסכו הכרבים על-הארון ועל-בדיו מלמעלה : ח ויארכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן-הקדש על-פני הדביר ולא יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה : ט אין בארון רק שני לחות האבנים אשר הנח שם משה בחרב אשר כרת יהוה עם-בני ישראל בצאתם מארץ מצרים : י ויהי בצאת הכהנים מן-הקדש והענן מלא את-בית יהוה : יא ולא-יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן כי-מלא כבוד-יהוה את-בית יהוה : יב אז אמר שלמה יהוה אמר לשכן בערפל : יג בנה בניתי בית זבל לך מכון לשבתך עולמים : יד וימב המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית