א ואת-ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה ויכל את-כל-ביתו : ב ויבן את-בית יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על-העמודים : ג וספן בארז ממעל על-הצלעת אשר על-העמודים ארבעים וחמשה חמשה עשר החור : ד ושקפים שלשה טורים ומחזה אל-מחזה שלש פעמים : ה וכל-הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל-מחזה שלש פעמים : ו ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על-פניהם ועמדים ועב עלפניהם : ז ואולם הכמא אשר ישפט-שם אלם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עדהקרקע : ח וביתו אשר-ישב שם חצר האחרת מבית לאולם כמעשה הזה היה ובית יעשה לבת-פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה : ט כל-אלה אבנים יקרת כמדת גזית מגררות במגרה מבית ומחוץ ומממד עד-החפחות ומחוץ עד-החצר הגדולה : י ומימד אבנים יקרות אבנים גדלות אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות : יא ומלמעלה אבנים יקרות כמדות גזית וארז : יב וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית-יהוה הפנימית ולאלם הבית : יג וישלח המלך שלמה ויקח את-חירם מצר : יד בן-אשה אלמנה הוא ממחה נפתלי ואביו איש-צרי חרש נחשת וימלא את-החכמה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית