א ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני-ישראל מארץ-מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על-ישראל ויבן הבית ליהוה : ב והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים-אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו : ג והאולם עלפני היכל הבית עשרים אמה ארכו על-פני רחב הבית עשר באמה רחבו על-פני הבית : ד ויעש לבית חלוני שקפים אטמים : ה ויבן על-קיר הבית יציע סביב את-קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב : ו היציע התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירותהבית : ז והבית בהבנתו אבן-שלמה ממע נבנה ומקבות והגרזן כל-כלי ברזל לא-נשמע בבית בהבנתו : ח פתח הצלע התיכנה אל-כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על-התיכנה ומןהתיכנה אל-השלשים : ט ויבן את-הבית ויכלהו ויספן את-הבית גבים ושדרת בארזים : י ויבן את-היציע על-כל-הבית חמש אמות קומתו ויאחז את-הבית בעצי ארזים : יא ויהי דבריהוה אל-שלמה לאמר : יב הבית הזה אשר-אתה בנה אם-תלך בחקתי ואת-משפטי תעשה ושמרת את-כל-מצותי ללכת בהם והקמתי את-דברי אתך אשר דברתי אל-דוד אביך : יג ושכנתי בתוך בני ישראל ולא א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית