א ושלמה היה מושל בכל-הממלכות מן-הנחר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את-שלמה כל-ימי חייו : ב ויהי לחם-שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח : ג עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים : ד כי-הוא רדה בכל-עבר הנהר מתפסח ועד-עזה בכל-מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל-עבדיו ממביב : ה וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד- באר שבע כל ימי שלמה : ו ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים-עשר אלף פרשים : ז וכלכלו הנצבים האלה את-המלך שלמה ואת כל-הקרב אל-שלחן המלךשלמה איש חדשו לא יעדרו דבר : ח והשערים והתבן למוסים ולרכש יבאו אל-המקום אשר יהיה-שם איש כמשפטו : ט ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על-שפת הים : י ותרב חכמת שלמה מחכמת כל-בני-קדם ומכל חכמת מצרים : יא ויחכם מכל-האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי-שמו בכל-הגוים סביב : יב וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף : יג וידבר על-העצים מן-הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על-הבהמה ועל-העוף ועל-הרמש ועלהדגים : יד ויבאו מכל-העמים לש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית