א ויתחתן שלמה את-פרעה מלך מצרים ויקח את-בת-פרעה ויביאה אל-עיר דוד עד כלתו לבנות את-ביתו ואת-בית יהוה ואת-חומת ירושלם סביב : ב רק העם מזבחים בבמות כי לא-נבנה בית לשם יהוה עד הימים ההם : ג ויאהב שלמה את-יהוה ללכת בחקות דוד אביו רק בבמות הוא מזבח ומקטיר : ד וילך המלך גבענה לזבח שם כי היא הבמה הגדולה אלף עלות יעלה שלמה על המזבח ההוא : ה בגבעון נראה יהוה אל-שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן-לך : ו ויאמר שלמה אתה עשית עם-עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך ותשמר-לו את-החסד הגדול הזה ותתן-לו בן ישב על-כסאו כיום הזה : ז ועתה יהוה אלהי אתה המלכת את-עבדך תחת דוד אבי ואנכי נער קטן לא אדע צאת ובא : ח ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם-רב אשר לא-ימנה ולא ימפר מרב : ט ונתת לעבדך לב שמע לשפט את-עמך להבין בין-טוב לרע כי מי יוכל לשפט את-עמך הכבד הזה : י וייטב הדבר בעיני אדני כי שאל שלמה את-הדבר הזה : יא ויאמר אלהים אליו יען אשר שאלת את-הדבר הזה ולא-שאלת לך ימים רבים ולא-שאלת לך עשר ולא שאלת נפש איביך ושאלת לך הבין לשמע משפט : יב הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית