א ויקרבו ימי-דוד למות ויצו את-שלמה בנו לאמר : ב אנכי הלך בדרך כל-הארץ וחזקת והיית לאיש : ג ושמרת את-משמרת יהוה אלהיך ללכת בדרכיו לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה למען תשכיל את כל-אשר תעשה ואת כל-אשר תפנה שם : ד למען יקים יהוה את-דברו אשר דבר עלי לאמר אם-ישמרו בניך את-דרכם ללכת לפני באמת בכל-לבבם ובכל-נפשם לאמר לא-יכרת לך איש מעל כמא ישראל : ה וגם אתה ידעת את אשר-עשה לי יואב בן-צרויה אשר עשה לשני-שרי צבאות ישראל לאבנר בן-נר ולעמשא בן-יתר ויהרגם וישם דמי-מלחמה בשלם ויתן דמי מלחמה בחגרתו אשר במתניו ובנעלו אשר ברגליו : ו ועשית כחכמתך ולא-תורד שיבתו בשלם שאל : ז ולבני ברזלי הגלעדי תעשה-חסד והיו באכלי שלחנך כי-כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך : ח והנה עמך שמעי בן-גרא בן-הימיני מבחרים והוא קללני קללה נמרצת ביום לכתי מחנים והוא-ירד לקראתי הירדן ואשבע לו ביהוה לאמר אם-אמיתך בחרב : ט ועתה אל-תנקהו כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה-לו והורדת את-שיבתו בדם שאול : י וישכב דוד עםאבתיו ויקבר בעיר דוד : יא והימים אשר מלך דוד על-ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית