א ויסף אף-יהוה לחרות בישראל ויסת את-דוד בהם לאמר לך מנה את-ישראל ואת-יהודה : ב ויאמר המלך אל-יואב שר-החיל אשר-אתו שוט-נא בכל-שבטי ישראל מדן ועד-באר שבע ופקדו את-העם וידעתי את מספר העם : ג ויאמר יואב אל-המלך ויוסף יהוה אלהיך אל-העם כהם וכהם מאה פעמים ועיני אדני-המלך ראות ואדני המלך למה חפץ בדבר הזה : ד ויחזק דבר-המלך אל-יואב ועל שרי החיל ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקד את- העם את-ישראל : ה ויעברו את-הירדן ויחנו בערוער ימין העיר אשר בתוך-הנחל הגד ואליעזר : ו ויבאו הגלעדה ואל-ארץ תחתים חדשי ויבאו דנה יען וסביב אל-צידון : ז ויבאו מבצר-צר וכל-ערי החוי והכנעני ויצאו אל-נגב יהודה באר שבע : ח וישטו בכל-הארץ ויבאו מקצה תשעה חדשים ועשרים יום ירושלם : ט ויתן יואב את-מספר מפקד-העם אלהמלך ותהי ישראל שמנה מאות אלף איש-חיל שלף חרב ואיש יהודה חמש-מאות אלף איש : י ויך לב-דוד אתו אחרי-כן ספר את-העם ס ויאמר דוד אל-יהוה חטאתי מאד אשר עשיתי ועתה יהוה העבר-נא את-עון עבדך כי נסכלתי מאד : יא ויקם דוד בבקר פ ודבריהוה היה אל-גד הנביא חזה דוד לאמר : יב הלוך ודברת אל-דוד כה אמר יהוה שלש אנכי נוטל עליך בחר-לך א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית