א ואלה דברי דוד האחרנים נאם דוד בן-ישי ונאם הגבר הקם על משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל : ב רוח יהוה דבר-בי ומלתו על-לשוני : ג אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים : ד וכאור בקר יזרח-שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ : ה כי-לא-כן ביתי עם-אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי-כל-ישעי וכל-חפץ כי-לא יצמיח : ו ובליעל כקוץ מנד כלהם כי-לא ביד יקחו : ז ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת : ח אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצני על-שמנה מאות חלל בפעם אחת : ט ואחריו אלעזר בן-דדו בן-אחחי בשלשה הגברים עם-דוד בחרפם בפלשתים נאספו-שם למלחמה ויעלו איש ישראל : י הוא קם ויך בפלשתים עד כי-יגעה ידו ותדבק ידו אל-החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך-לפשט : יא ואחריו שמא בן-אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי-שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים : יב ויתיצב בתוך-החלקה ויצילה ויך את-פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה : יג וירדו שלשה מהשלשים ראש ויבאו אל-קציר אל-דוד אל-מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים : יד ודוד ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית