א וידבר דוד ליהוה את-דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל-איביו ומכף שאול : ב ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי-לי : ג אלהי צורי אחסה-בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני : ד מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע : ה כי אפפני משברי-מות נחלי בליעל יבעתני : ו חבלי שאול סבני קדמני מקשי-מות : ז בצר-לי אקרא יהוה ואל-אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו : ח ויתגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי-חרה לו : ט עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו : י ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו : יא וירכב על-כרוב ויעף וירא על-כנפי-רוח : יב וישת חשך סביבתיו סכות חשרת-מים עבי שחקים : יג מנגה נגדו בערו גחלי-אש : יד ירעם מן-שמים יהוה ועליון יתן קולו : טו וישלח חצים ויפיצם ברק ויהם : טז ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו : יז ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים : יח יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני : יט יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי : כ ויצא למרחב אתי יחלצני כי-חפץ בי : כא יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי : כב כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי : כג כי כל-משפטיו לנגדי וח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית