א ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן-בכרי איש ימיני ויתקע בשפר ויאמר אין-לנו חלק בדוד ולא נחלה-לנו בבן-ישי איש לאהליו ישראל : ב ויעל כל-איש ישראל מאחרי דוד אחרי שבע בן-בכרי ואיש יהודה דבקו במלכם מן-הירדן ועד-ירושלם : ג ויבא דוד אל-ביתו ירושלם ויקח המלך את עשר-נשים פלגשים אשר הניח לשמר הבית ויתנם בית-משמרת ויכלכלם ואליהם לא-בא ותהיינה צררות עד-יום מתן אלמנות חיות : ד ויאמר המלך אלעמשא הזעק-לי את-איש-יהודה שלשת ימים ואתה פה עמד : ה וילך עמשא להזעיק אתיהודה ויוחר מן-המועד אשר יעדו : ו ויאמר דוד אל-אבישי עתה ירע לנו שבע בן-בכרי מןאבשלום אתה קח את-עבדי אדניך ורדף אחריו פן-מצא לו ערים בצרות והציל עיננו : ז ויצאו אחריו אנשי יואב והכרתי והפלתי וכל-הגברים ויצאו מירושלם לרדף אחרי שבע בןבכרי : ח הם עם-האבן הגדולה אשר בגבעון ועמשא בא לפניהם ויואב חגור מדו לבשו ועליו חגור חרב מצמדת על-מתניו בתערה והוא יצא ותפל : ט ויאמר יואב לעמשא השלום אתה אחי ותחז יד-ימין יואב בזקן עמשא לנשק-לו : י ועמשא לא-נשמר בחרב אשר בידיואב ויכהו בה אל-החמש וישפך מעיו ארצה ולא-שנה לו וימת ס ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן-בכרי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית