א ויפקד דוד את-העם אשר אתו וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות : ב וישלח דוד אתהעם השלשית ביד-יואב והשלשית ביד אבישי בן-צרויה אחי יואב והשלשת ביד אתי הגתי ס ויאמר המלך אל-העם יצא אצא גם-אני עמכם : ג ויאמר העם לא תצא כי אם-נס ננוס לא-ישימו אלינו לב ואם-ימתו חצינו לא-ישימו אלינו לב כי-עתה כמנו עשרה אלפים ועתה טוב כי-תהיה-לנו מעיר לעזור : ד ויאמר אליהם המלך אשר-ייטב בעיניכם אעשה ויעמד המלך אל-יד השער וכל-העם יצאו למאות ולאלפים : ה ויצו המלך את-יואב ואת-אבישי ואת-אתי לאמר לאט-לי לנער לאבשלום וכל-העם שמעו בצות המלך את-כל-השרים עלדבר אבשלום : ו ויצא העם השדה לקראת ישראל ותהי המלחמה ביער אפרים : ז וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד ותהי-שם המגפה גדולה ביום ההוא עשרים אלף : ח ותהישם המלחמה נפוצת על-פני כל-הארץ וירב היער לאכל בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא : ט ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד ואבשלום רכב על-הפרד ויבא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויחזק ראשו באלה ויתן בין השמים ובין הארץ והפרד אשר-תחתיו עבר : י וירא איש אחד ויגד ליואב ויאמר הנה ראיתי את-אבשלם תלוי באלה : יא ויאמר יואב לאיש המגיד לו והנה ראית ומדוע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית