א ודוד עבר מעט מהראש והנה ציבא נער מפי-בשת לקראתו וצמד חמרים חבשים ועליהם מאתים לחם ומאה צמוקים ומאה קיץ ונבל יין : ב ויאמר המלך אל-ציבא מה-אלה לך ויאמר ציבא החמורים לבית-המלך לרכב והלחם והקיץ לאכול הנערים והיין לשתות היעף במדבר : ג ויאמר המלך ואיה בן-אדניך ויאמר ציבא אל-המלך הנה יושב בירושלם כי אמר היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי : ד ויאמר המלך לצבא הנה לך כל אשר למפיבשת ויאמר ציבא השתחויתי אמצא-חן בעיניך אדני המלך : ה ובא המלך דוד עד-בחורים והנה משם איש יוצא ממשפחת בית-שאול ושמו שמעי בן-גרא יצא יצוא ומקלל : ו ויסקל באבנים את-דוד ואת-כל-עבדי המלך דוד וכל-העם וכל-הגברים מימינו ומשמאלו : ז וכה- אמר שמעי בקללו צא צא איש הדמים ואיש הבליעל : ח השיב עליך יהוה כל דמי ביתשאול אשר מלכת תחתיו ויתן יהוה את-המלוכה ביד אבשלום בנך והנך ברעתך כי איש דמים אתה : ט ויאמר אבישי בן-צרויה אל-המלך למה יקלל הכלב המת הזה את-אדני המלך אעברה-נא ואסירה את-ראשו : י ויאמר המלך מה-לי ולכם בני צריה כה יקלל כי יהוה אמר לו קלל את-דוד ומי יאמר מדוע עשיתה כן : יא ויאמר דוד אל-אבישי ואל-כל-עבדיו הנה בני אשר-יצא ממ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית