א ויהי מאחרי כן ויעש לו אבשלום מרכבה וססים וחמשים איש רצים לפניו : ב והשכים אבשלום ועמד על-יד דרך השער ויהי כל-האיש אשר-יהיה-לו-ריב לבוא אל-המלך למשפט ויקרא אבשלום אליו ויאמר אי-מזה עיר אתה ויאמר מאחד שבטי-ישראל עבדך : ג ויאמר אליו אבשלום ראה דברך טובים ונכחים ושמע אין-לך מאת המלך : ד ויאמר אבשלום מיישמני שפט בארץ ועלי יבוא כל-איש אשר-יהיה-לו-ריב ומשפט והצדקתיו : ה והיה בקרבאיש להשתחות לו ושלח את-ידו והחזיק לו ונשק לו : ו ויעש אבשלום כדבר הזה לכלישראל אשר-יבאו למשפט אל-המלך ויגנב אבשלום את-לב אנשי ישראל : ז ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום אל-המלך אלכה נא ואשלם את-נדרי אשר-נדרתי ליהוה בחברון : ח כי-נדר נדר עבדך בשבתי בגשור בארם לאמר אם-ישוב ישיבני יהוה ירושלם ועבדתי את-יהוה : ט ויאמר-לו המלך לך בשלום ויקם וילך חברונה : י וישלח אבשלום מרגלים בכל-שבטי ישראל לאמר כשמעכם את-קול השפר ואמרתם מלך אבשלום בחברון : יא ואת-אבשלום הלכו מאתים איש מירושלם קראים והלכים לתמם ולא ידעו כל-דבר : יב וישלח אבשלום את-אחיתפל הגילני יועץ דוד מעירו מגלה בזבחו את-הזבחים ויהי הקשר אמץ והעם הולך ורב את-אבשלום : י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית