א ויהי אחרי-כן ולאבשלום בן-דוד אחות יפה ושמה תמר ויאהבה אמנון בן-דוד : ב ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחתו כי בתולה היא ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה : ג ולאמנון רע ושמו יונדב בן-שמעה אחי דוד ויונדב איש חכם מאד : ד ויאמר לו מדוע אתה ככה דל בן-המלך בבקר בבקר הלוא תגיד לי ויאמר לו אמנון את-תמר אחות אבשלם אחי אני אהב : ה ויאמר לו יהונדב שכב על-משכבך והתחל ובא אביך לראותך ואמרת אליו תבא נא תמר אחותי ותברני לחם ועשתה לעיני את-הבריה למען אשר אראה ואכלתי מידה : ו וישכב אמנון ויתחל ויבא המלך לראתו ויאמר אמנון אל-המלך תבוא-נא תמר אחתי ותלבב לעיני שתי לבבות ואברה מידה : ז וישלח דוד אל-תמר הביתה לאמר לכי נא בית אמנון אחיך ועשי-לו הבריה : ח ותלך תמר בית אמנון אחיה והוא שכב ותקח את-הבצק ותלש ותלבב לעיניו ותבשל את-הלבבות : ט ותקח את-המשרת ותצק לפניו וימאן לאכול ויאמר אמנון הוציאו כל-איש מעלי ויצאו כל-איש מעליו : י ויאמר אמנון אל-תמר הביאי הבריה החדר ואברה מידך ותקח תמר את-הלבבות אשר עשתה ותבא לאמנון אחיה החדרה : יא ותגש אליו לאכל ויחזק-בה ויאמר לה בואי שכבי עמי אחותי : יב ותאמר לו אל-אחי אל-תעננ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית