א ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלאכים וישלח דוד את-יואב ואת-עבדיו עמו ואת-כלישראל וישחתו את-בני עמון ויצרו על-רבה ודוד יושב בירושלם : ב ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ויתהלך על-גג בית-המלך וירא אשה רחצת מעל הגג והאשה טובת מראה מאד : ג וישלח דוד וידרש לאשה ויאמר הלוא-זאת בת-שבע בת-אליעם אשת אוריה החתי : ד וישלח דוד מלאכים ויקחה ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת מחמאתה ותשב אלביתה : ה ותהר האשה ותשלח ותגד לדוד ותאמר הרה אנכי : ו וישלח דוד אל-יואב שלח אלי את-אוריה החתי וישלח יואב את-אוריה אל-דוד : ז ויבא אוריה אליו וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה : ח ויאמר דוד לאוריה רד לביתך ורחץ רגליך ויצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו משאת המלך : ט וישכב אוריה פתח בית המלך את כל-עבדי אדניו ולא ירד אל-ביתו : י ויגדו לדוד לאמר לא-ירד אוריה אל-ביתו ויאמר דוד אל-אוריה הלוא מדרך אתה בא מדוע לא-ירדת אל-ביתך : יא ויאמר אוריה אל-דוד הארון וישראל ויהודה ישבים במכות ואדני יואב ועבדי אדני על-פני השדה חנים ואני אבוא אלביתי לאכל ולשתות ולשכב עם-אשתי חיך וחי נפשך אם-אעשה את-הדבר הזה : יב ויאמר דוד אל-אוריה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית