א ויהי אחרי-כן וימת מלך בני עמון וימלך חנון בנו תחתיו : ב ויאמר דוד אעשה-חסד עםחנון בן-נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד וישלח דוד לנחמו ביד-עבדיו אל-אביו ויבאו עבדי דוד ארץ בני עמון : ג ויאמרו שרי בני-עמון אל-חנון אדניהם המכבד דוד את-אביך בעיניך כי-שלח לך מנחמים הלוא בעבור חקור את-העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את-עבדיו אליך : ד ויקח חנון את-עבדי דוד ויגלח את-חצי זקנם ויכרת את-מדויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם : ה ויגדו לדוד וישלח לקראתם כי-היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד-יצמח זקנכם ושבתם : ו ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד וישלחו בניעמון וישכרו את-ארם בית-רחוב ואת-ארם צובא עשרים אלף רגלי ואת-מלך מעכה אלף איש ואיש טוב שנים-עשר אלף איש : ז וישמע דוד וישלח את-יואב ואת כל-הצבא הגברים : ח ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער וארם צובא ורחוב ואיש-טוב ומעכה לבדם בשדה : ט וירא יואב כי-היתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור ויבחר מכל בחורי ישראל ויערך לקראת ארם : י ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערך לקראת בני עמון : יא ויאמר אם-תחזק ארם ממני והיתה לי לישועה ואם-בני עמון יחזקו ממך והלכתי להושיע לך : י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית