א ויהי אחרי-כן ויך דוד את-פלשתים ויכניעם ויקח דוד את-מתג האמה מיד פלשתים : ב ויך את-מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני-חבלים להמית ומלא החבל להחיות ותהי מואב לדוד לעבדים נשאי מנחה : ג ויך דוד את-הדדעזר בן-רחב מלך צובה בלכתו להשיב ידו בנהר-פרת : ד וילכד דוד ממנו אלף ושבע-מאות פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דוד את-כל-הרכב ויותר ממנו מאה רכב : ה ותבא ארם דמשק לעזר להדדעזר מלך צובה ויך דוד בארם עשרים-ושנים אלף איש : ו וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את-דוד בכל אשר הלך : ז ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם : ח ומבטח ומברתי ערי הדדעזר לקח המלך דוד נחשת הרבה מאד : ט וישמע תעי מלך חמת כי הכה דוד את כלחיל הדדעזר : י וישלח תעי את-יורם-בנו אל-המלך-דוד לשאל-לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי-איש מלחמות תעי היה הדדעזר ובידו היו כלי-כסף וכלי-זהב וכלי נחשת : יא גם-אתם הקדיש המלך דוד ליהוה עם-הכסף והזהב אשר הקדיש מכל-הגוים אשר כבש : יב מארם וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק ומשלל הדדעזר בן-רחב מלך צובה : יג ויעש דוד שם בשבו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית