א ויסף עוד דוד את-כל-בחור בישראל שלשים אלף : ב ויקם וילך דוד וכל-העם אשר אתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלהים אשר-נקרא שם שם יהוה צבאות ישב הכרבים עליו : ג וירכבו את-ארון האלהים אל-עגלה חדשה וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה ועזא ואחיו בני אבינדב נהגים את-העגלה חדשה : ד וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלהים ואחיו הלך לפני הארון : ה ודוד וכל-בית ישראל משחקים לפני יהוה בכל עצי ברושים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמנענעים ובצלצלים : ו ויבאו עד-גרן נכון וישלח עזא אל-ארון האלהים ויאחז בו כי שמטו הבקר : ז ויחר-אף יהוה בעזה ויכהו שם האלהים על-השל וימת שם עם ארון האלהים : ח ויחר לדוד על אשר פרץ יהוה פרץ בעזה ויקרא למקום ההוא פרץ עזה עד היום הזה : ט וירא דוד את-יהוה ביום ההוא ויאמר איך יבוא אלי ארון יהוה : י ולא-אבה דוד להסיר אליו את-ארון יהוה על-עיר דוד ויחהו דוד בית עבד-אדום הגתי : יא וישב ארון יהוה בית עבד אדם הגתי שלשה חדשים ויברך יהוה את-עבד אדם ואת-כל-ביתו : יב ויגד למלך דוד לאמר ברך יהוה את-בית עבד אדם ואת-כל-אשר-לו בעבור ארון האלהים וילך דוד ויעל את-ארון האלהים מבית עבד אדם עיר דוד בשמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית