א ותהי המלחמה ארכה בין בית שאול ובין בית דוד ודוד הלך וחזק ובית שאול הלכים ודלים : ב ויולדו לדוד בנים בחברון ויהי בכורו אמנון לאחינעם היזרעאלת : ג ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי והשלשי אבשלום בן-מעכה בת-תלמי מלך גשור : ד והרביעי אדניה בן-חגית והחמישי שפטיה בן-אביטל : ה והששי יתרעם לעגלה אשת דוד אלה ילדו לדוד בחברון : ו ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד ואבנר היה מתחזק בבית שאול : ז ולשאול פלגש ושמה רצפה בת-איה ויאמר אל-אבנר מדוע באתה אל-פילגש אבי : ח ויחר לאבנר מאד על-דברי איש-בשת ויאמר הראש כלב אנכי אשר ליהודה היום אעשה-חסד עם-בית שאול אביך אל-אחיו ואל-מרעהו ולא המציתך ביד-דוד ותפקד עלי עון האשה היום : ט כה-יעשה אלהים לאבנר וכה יסיף לו כי כאשר נשבע יהוה לדוד כי-כן אעשה-לו : י להעביר הממלכה מבית שאול ולהקים את-כמא דוד על-ישראל ועל-יהודה מדן ועד-באר שבע : יא ולא-יכל עוד להשיב את-אבנר דבר מיראתו אתו : יב וישלח אבנר מלאכים אל-דוד תחתיו לאמר למי-ארץ לאמר כרתה בריתך אתי והנה ידי עמך להסב אליך את-כל-ישראל : יג ויאמר טוב אני אכרת אתך ברית אך דבר אחד אנכי שאל מאתך לאמר לא-תראה את...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית