א ויהי אחרי-כן וישאל דוד ביהוה לאמר האעלה באחת ערי יהודה ויאמר יהוה אליו עלה ויאמר דוד אנה אעלה ויאמר חברנה : ב ויעל שם דוד וגם שתי נשיו אחינעם היזרעלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי : ג ואנשיו אשר-עמו העלה דוד איש וביתו וישבו בערי חברון : ד ויבאו אנשי יהודה וימשחו-שם את-דוד למלך על-בית יהודה ויגדו לדוד לאמר אנשי יביש גלעד אשר קברו את-שאול : ה וישלח דוד מלאכים אל-אנשי יביש גלעד ויאמר אליהם ברכים אתם ליהוה אשר עשיתם החסד הזה עם-אדניכם עם-שאול ותקברו אתו : ו ועתה יעש-יהוה עמכם חסד ואמת וגם אנכי אעשה אתכם החובה הזאת אשר עשיתם הדבר הזה : ז ועתה תחזקנה ידיכם והיו לבני-חיל כי-מת אדניכם שאול וגם-אתי משחו ביתיהודה למלך עליהם : ח ואבנר בן-נר שר-צבא אשר לשאול לקח את-איש בשת בן-שאול ויעברהו מחנים : ט וימלכהו אל-הגלעד ואל-האשורי ואל-יזרעאל ועל-אפרים ועל-בנימן ועל-ישראל כלה : י בן-ארבעים שנה איש-בשת בן-שאול במלכו על-ישראל ושתים שנים מלך אך בית יהודה היו אחרי דוד : יא ויהי מספר הימים אשר היה דוד מלך בחברון עלבית יהודה שבע שנים וששה חדשים : יב ויצא אבנר בן-נר ועבדי איש-בשת בן-שאול ממחנים גבעונה : יג ויואב ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית