א ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את-העמלק וישב דוד בצקלג ימים שנים : ב ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן-המחנה מעם שאול ובגדיו קרעים ואדמה על-ראשו ויהי בבאו אל-דוד ויפל ארצה וישתחו : ג ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי : ד ויאמר אליו דוד מה-היה הדבר הגד-נא לי ויאמר אשר-נס העם מןהמלחמה וגם-הרבה נפל מן-העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו : ה ויאמר דוד אל-הנער המגיד לו איך ידעת כי-מת שאול ויהונתן בנו : ו ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על-חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו : ז ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ואמר הנני : ח ויאמר לי מי-אתה ואמר אליו עמלקי אנכי : ט ויאמר אלי עמד-נא עלי ומתתני כי אחזני השבץ כי-כל-עוד נפשי בי : י ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על-ראשו ואצעדה אשר על-זרעו ואביאם אל-אדני הנה : יא ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם וגם כל-האנשים אשר אתו : יב ויספדו ויבכו ויצמו עד-הערב על-שאול ועל-יהונתן בנו ועל-עם יהוה ועל-בית ישראל כי נפלו בחרב : יג ויאמר דוד אל-הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן-איש גר עמלקי אנכי : יד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית