א ויהי בבא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי ועמלקי פשטו אל-נגב ואל-צקלג ויכו אתצקלג וישרפו אתה באש : ב וישבו את-הנשים אשר-בה מקטן ועד-גדול לא המיתו איש וינהגו וילכו לדרכם : ג ויבא דוד ואנשיו אל-העיר והנה שרופה באש ונשיהם ובניהם ובנתיהם נשבו : ד וישא דוד והעם אשר-אתו את-קולם ויבכו עד אשר אין-בהם כח לבכות : ה ושתי נשי-דוד נשבו אחינעם היזרעלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי : ו ותצר לדוד מאד כי-אמרו העם לסקלו כי-מרה נפש כל-העם איש על-בניו ועל-בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו : ז ויאמר דוד אל-אביתר הכהן בן-אחימלך הגישה-נא לי האפד ויגש אביתר אתהאפד אל-דוד : ח וישאל דוד ביהוה לאמר ארדף אחרי הגדוד-הזה האשגנו ויאמר לו רדף כי-השג תשיג והצל תציל : ט וילך דוד הוא ושש-מאות איש אשר אתו ויבאו עד-נחל הבשור והנותרים עמדו : י וירדף דוד הוא וארבע-מאות איש ויעמדו מאתים איש אשר פגרו מעבר את-נחל הבשור : יא וימצאו איש-מצרי בשדה ויקחו אתו אל-דוד ויתנו-לו לחם ויאכל וישקהו מים : יב ויתנו-לו פלח דבלה ושני צמקים ויאכל ותשב רוחו אליו כי לאאכל לחם ולא-שתה מים שלשה ימים ושלשה לילות : יג ויאמר לו דוד למי-אתה ואי מזה אתה ויאמר נער מצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית