א ויקבצו פלשתים את-כל-מחניהם אפקה וישראל חנים בעין אשר ביזרעאל : ב וסרני פלשתים עברים למאות ולאלפים ודוד ואנשיו עברים באחרנה עם-אכיש : ג ויאמרו שרי פלשתים מה העברים האלה ויאמר אכיש אל-שרי פלשתים הלוא-זה דוד עבד שאול מלךישראל אשר היה אתי זה ימים או-זה שנים ולא-מצאתי בו מאומה מיום נפלו עד-היום הזה : ד ויקצפו עליו שרי פלשתים ויאמרו לו שרי פלשתים השב את-האיש וישב אל-מקומו אשר הפקדתו שם ולא-ירד עמנו במלחמה ולא-יהיה-לנו לשטן במלחמה ובמה יתרצה זה אל-אדניו הלוא בראשי האנשים ההם : ה הלוא-זה דוד אשר יענו-לו במחלות לאמר הכה שאול באלפיו ודוד ברבבתיו : ו ויקרא אכיש אל-דוד ויאמר אליו חי-יהוה כי-ישר אתה וטוב בעיני צאתך ובאך אתי במחנה כי לא-מצאתי בך רעה מיום באך אלי עד-היום הזה ובעיני המרנים לא-טוב אתה : ז ועתה שוב ולך בשלום ולא-תעשה רע בעיני סרני פלשתים : ח ויאמר דוד אל-אכיש כי מה עשיתי ומה-מצאת בעבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה כי לא אבוא ונלחמתי באיבי אדני המלך : ט ויען אכיש ויאמר אל-דוד ידעתי כי טוב אתה בעיני כמלאך אלהים אך שרי פלשתים אמרו לא-יעלה עמנו במלחמה : י ועתה השכם בבקר ועבדי אדניך אש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית