א ויהי בימים ההם ויקבצו פלשתים את-מחניהם לצבא להלחם בישראל ויאמר אכיש אלדוד ידע תדע כי אתי תצא במחנה אתה ואנשיך : ב ויאמר דוד אל-אכיש לכן אתה תדע את אשר-יעשה עבדך ויאמר אכיש אל-דוד לכן שמר לראשי אשימך כל-הימים : ג ושמואל מת ויספדו-לו כל-ישראל ויקברהו ברמה ובעירו ושאול הסיר האבות ואת-הידענים מהארץ : ד ויקבצו פלשתים ויבאו ויחנו בשונם ויקבץ שאול את-כל-ישראל ויחנו בגלבע : ה וירא שאול את-מחנה פלשתים וירא ויחרד לבו מאד : ו וישאל שאול ביהוה ולא ענהו יהוה גם בחלמות גם באורים גם בנביאם : ז ויאמר שאול לעבדיו בקשו-לי אשת בעלת-אוב ואלכה אליה ואדרשה-בה ויאמרו עבדיו אליו הנה אשת בעלת-אוב בעין דור : ח ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים וילך הוא ושני אנשים עמו ויבאו אל-האשה לילה ויאמר קסמי-נא לי באוב והעלי לי את אשר-אמר אליך : ט ותאמר האשה אליו הנה אתה ידעת את אשר-עשה שאול אשר הכרית את-האבות ואת-הידעני מן-הארץ ולמה אתה מתנקש בנפשי להמיתני : י וישבע לה שאול ביהוה לאמר חי-יהוה אם-יקרך עון בדבר הזה : יא ותאמר האשה את-מי אעלה-לך ויאמר את-שמואל העלי-לי : יב ותרא האשה את-שמואל ותזעק בקול גדול ותאמר האשה אל-שאול ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית