א ויבאו הזפים אל-שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר בגבעת החכילה על פני הישימן : ב ויקם שאול וירד אל-מדבר-זיף ואתו שלשת-אלפים איש בחורי ישראל לבקש את-דוד במדבר-זיף : ג ויחן שאול בגבעת החכילה אשר על-פני הישימן על-הדרך ודוד ישב במדבר וירא כי בא שאול אחריו המדברה : ד וישלח דוד מרגלים וידע כי-בא שאול אל-נכון : ה ויקם דוד ויבא אל-המקום אשר חנה-שם שאול וירא דוד את-המקום אשר שכב-שם שאול ואבנר בן-נר שר-צבאו ושאול שכב במעגל והעם חנים סביבתיו : ו ויען דוד ויאמר אל-אחימלך החתי ואל-אבישי בן-צרויה אחי יואב לאמר מי-ירד אתי אל-שאול אל-המחנה ויאמר אבישי אני ארד עמך : ז ויבא דוד ואבישי אל-העם לילה והנה שאול שכב ישן במעגל וחניתו מעוכה-בארץ מראשתיו ואבנר והעם שכבים סביבתיו : ח ויאמר אבישי אל-דוד סגר אלהים היום את-אויבך בידך ועתה אכנו נא בחנית ובארץ פעם אחת ולא אשנה לו : ט ויאמר דוד אל-אבישי אל-תשחיתהו כי מי שלח ידו במשיח יהוה ונקה : י ויאמר דוד חי-יהוה כי אם-יהוה יגפנו או-יומו יבוא ומת או במלחמה ירד ונספה : יא חלילה לי מיהוה משלח ידי במשיח יהוה ועתה קח-נא את-החנית אשר מראשתיו ואת-צפחת המים ונלכה לנו : יב וי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית