א ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגדו לו לאמר הנה דוד במדבר עין גדי : ב ויקח שאול שלשת אלפים איש בחור מכל-ישראל וילך לבקש את-דוד ואנשיו על-פני צורי היעלים : ג ויבא אל-גדרות הצאן על-הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את-רגליו ודוד ואנשיו בירכתי המערה ישבים : ד ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר-אמר יהוה אליך הנה אנכי נתן את-איבך בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את-כנף-המעיל אשר-לשאול בלט : ה ויהי אחרי-כן ויך לב-דוד אתו על אשר כרת את-כנף אשר לשאול : ו ויאמר לאנשיו חלילה לי מיהוה אם-אעשה את-הדבר הזה לאדני למשיח יהוה לשלח ידי בו כי-משיח יהוה הוא : ז וישמע דוד את-אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל-שאול ושאול קם מהמערה וילך בדרך : ח ויקם דוד אחרי-כן ויצא מהמערה ויקרא אחרי-שאול לאמר אדני המלך ויבט שאול אחריו ויקד דוד אפים ארצה וישתחו : ט ויאמר דוד לשאול למה תשמע את-דברי אדם לאמר הנה דוד מבקש רעתך : י הנה היום הזה ראו עיניך את אשר-נתנך יהוה היום בידי במערה ואמר להרגך ותחס עליך ואמר לא-אשלח ידי באדני כי-משיח יהוה הוא : יא ואבי ראה גם ראה את-כנף מעילך בידי כי בכרתי את-כנף מעילך ולא הרגתיך דע ור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית