א ויגדו לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שסים את-הגרנות : ב וישאל דוד ביהוה לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה ס ויאמר יהוה אל-דוד לך והכית בפלשתים והושעת את-קעילה : ג ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי-נלך קעלה אל-מערכות פלשתים : ד ויוסף עוד דוד לשאל ביהוה ס ויענהו יהוה ויאמר קום רד קעילה כי-אני נתן את-פלשתים בידך : ה וילך דוד ואנשיו קעילה וילחם בפלשתים וינהג את-מקניהם ויך בהם מכה גדולה וישע דוד את ישבי קעילה : ו ויהי בברח אביתר בןאחימלך אל-דוד קעילה אפוד ירד בידו : ז ויגד לשאול כי-בא דוד קעילה ויאמר שאול נכר אתו אלהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח : ח וישמע שאול את-כל-העם למלחמה לרדת קעילה לצור אל-דוד ואל-אנשיו : ט וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל-אביתר הכהן הגישה האפוד : י ויאמר דוד יהוה אלהי ישראל שמע שמע עבדך כימבקש שאול לבוא אל-קעילה לשחת לעיר בעבורי : יא היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שאול כאשר שמע עבדך יהוה אלהי ישראל הגד-נא לעבדך ס ויאמר יהוה ירד : יב ויאמר דוד היסגרו בעלי קעילה אתי ואת-אנשי ביד-שאול ויאמר יהוה יסגירו : יג ויקם דוד ואנשיו כשש-מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית