א וילך דוד משם וימלט אל-מערת עדלם וישמעו אחיו וכל-בית אביו וירדו אליו שמה : ב ויתקבצו אליו כל-איש מצוק וכל-איש אשר-לו נשא וכל-איש מר-נפש ויהי עליהם לשר ויהיו עמו כארבע מאות איש : ג וילך דוד משם מצפה מואב ויאמר אל-מלך מואב יצא-נא אבי ואמי אתכם עד אשר אדע מה-יעשה-לי אלהים : ד וינחם את-פני מלך מואב וישבו עמו כל-ימי היות-דוד במצודה : ה ויאמר גד הנביא אל-דוד לא תשב במצודה לך ובאת-לך ארץ יהודה וילך דוד ויבא יער חרת : ו וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר אתו ושאול יושב בגבעה תחת-האשל ברמה וחניתו בידו וכל-עבדיו נצבים עליו : ז ויאמר שאול לעבדיו הנצבים עליו שמעו-נא בני ימיני גם-לכלכם יתן בן-ישי שדות וכרמים לכלכם ישים שרי אלפים ושרי מאות : ח כי קשרתם כלכם עלי ואין-גלה את-אזני בכרת-בני עם-בן-ישי ואיןחלה מכם עלי וגלה את-אזני כי הקים בני את-עבדי עלי לארב כיום הזה : ט ויען דאג האדמי והוא נצב על-עבדי-שאול ויאמר ראיתי את-בן-ישי בא נבה אל-אחימלך בן-אחטוב : י וישאל-לו ביהוה וצידה נתן לו ואת חרב גלית הפלשתי נתן לו : יא וישלח המלך לקרא את-אחימלך בן-אחיטוב הכהן ואת כל-בית אביו הכהנים אשר בנב ויבאו כלם אל-המל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית