א ויברח דוד מניות ברמה ויבא ויאמר לפני יהונתן מה עשיתי מה-עוני ומה-חחאתי לפני אביך כי מבקש את-נפשי : ב ויאמר לו חלילה לא תמות הנה לא-יעשה אבי דבר גדול או דבר קטן ולא יגלה את-אזני ומדוע יסתיר אבי ממני את-הדבר הזה אין זאת : ג וישבע עוד דוד ויאמר ידע ידע אביך כי-מצאתי חן בעיניך ויאמר אל-ידע-זאת יהונתן פן-יעצב ואולם חי-יהוה וחי נפשך כי כפשע ביני ובין המות : ד ויאמר יהונתן אל-דוד מה-תאמר נפשך ואעשה-לך : ה ויאמר דוד אל-יהונתן הנה-חדש מחר ואנכי ישב-אשב עם-המלך לאכול ושלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלשית : ו אם-פקד יפקדני אביך ואמרת נשאל נשאל ממני דוד לרוץ בית-לחם עירו כי זבח הימים שם לכל-המשפחה : ז אם-כה יאמר טוב שלום לעבדך ואם-חרה יחרה לו דע כי-כלתה הרעה מעמו : ח ועשית חסד על-עבדך כי בברית יהוה הבאת את-עבדך עמך ואם-יש-בי עון המיתני אתה ועד-אביך למה-זה תביאני : ט ויאמר יהונתן חלילה לך כי אם-ידע אדע כי-כלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך ולא אתה אגיד לך : י ויאמר דוד אל-יהונתן מי יגיד לי או מה-יענך אביך קשה : יא ויאמר יהונתן אל-דוד לכה ונצא השדה ויצאו שניהם השדה : יב ויאמר יהונתן אל-דוד יהוה אלהי ישראל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית