א וידבר שאול אל-יונתן בנו ואל-כל-עבדיו להמית את-דוד ויהונתן בן-שאול חפץ בדוד מאד : ב ויגד יהונתן לדוד לאמר מבקש שאול אבי להמיתך ועתה השמר-נא בבקר וישבת במתר ונחבאת : ג ואני אצא ועמדתי ליד-אבי בשדה אשר אתה שם ואני אדבר בך אל-אבי וראיתי מה והגדתי לך : ד וידבר יהונתן בדוד טוב אל-שאול אביו ויאמר אליו אל-יחטא המלך בעבדו בדוד כי לוא חטא לך וכי מעשיו טוב-לך מאד : ה וישם את-נפשו בכפו ויך את-הפלשתי ויעש יהוה תשועה גדולה לכל-ישראל ראית ותשמח ולמה תחטא בדם נקי להמית את-דוד חנם : ו וישמע שאול בקול יהונתן וישבע שאול חי-יהוה אם-יומת : ז ויקרא יהונתן לדוד ויגד-לו יהונתן את כל-הדברים האלה ויבא יהונתן את-דוד אל-שאול ויהי לפניו כאתמול שלשום : ח ותוסף המלחמה להיות ויצא דוד וילחם בפלשתים ויך בהם מכה גדולה וינסו מפניו : ט ותהי רוח יהוה רעה אל-שאול והוא בביתו יושב וחניתו בידו ודוד מנגן ביד : י ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר ויפטר מפני שאול ויך את-החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה הוא : יא וישלח שאול מלאכים אל-בית דוד לשמרו ולהמיתו בבקר ותגד לדוד מיכל אשתו לאמר אם-אינך ממלט את-נפשך הלילה מחר אתה מומת : יב ות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית