א ויהי ככלתו לדבר אל-שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבהו יהונתן כנפשו : ב ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו : ג ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו : ד ויתפשט יהונתן את-המעיל אשר עליו ויתנהו לדוד ומדיו ועד-חרבו ועדקשתו ועד-חגרו : ה ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל וישמהו שאול על אנשי המלחמה וייטב בעיני כל-העם וגם בעיני עבדי שאול : ו ויהי בבואם בשוב דוד מהכות אתהפלשתי ותצאנה הנשים מכל-ערי ישראל לשיר והמחלות לקראת שאול המלך בתפים בשמחה ובשלשים : ז ותענינה הנשים המשחקות ותאמרן הכה שאול באלפיו ודוד ברבבתיו : ח ויחר לשאול מאד וירע בעיניו הדבר הזה ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים ועוד לו אך המלוכה : ט ויהי שאול עוין את-דוד מהיום ההוא והלאה : י ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל-שאול ויתנבא בתוך-הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד-שאול : יא ויטל שאול את-החנית ויאמר אכה בדוד ובקיר וימב דוד מפניו פעמים : יב וירא שאול מלפני דוד כי-היה יהוה עמו ומעם שאול סר : יג ויסרהו שאול מעמו וישמהו לו שר-אלף ויצא ויבא לפני העם : יד ויהי דוד לכל-דרכו משכיל ויהוה עמו : טו וירא שאול...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית