א ויאספו פלשתים את-מחניהם למלחמה ויאספו שכה אשר ליהודה ויחנו בין-שוכה וביןעזקה באפס דמים : ב ושאול ואיש-ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלשתים : ג ופלשתים עמדים אל-ההר מזה וישראל עמדים אל-ההר מזה והגיא ביניהם : ד ויצא איש-הבנים ממחנות פלשתים גלית שמו מגת גבהו שש אמות וזרת : ה וכובע נחשת על-ראשו ושריון קשקשים הוא לבוש ומשקל השריון חמשת-אלפים שקלים נחשת : ו ומצחת נחשת על-רגליו וכידון נחשת בין כתפיו : ז ועץ חניתו כמנור ארגים ולהבת חניתו שש-מאות שקלים ברזל ונשא הצנה הלך לפניו : ח ויעמד ויקרא אל-מערכת ישראל ויאמר להם למה תצאו לערך מלחמה הלוא אנכי הפלשתי ואתם עבדים לשאול ברו-לכם איש וירד אלי : ט אם-יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים ואם-אני אוכללו והכיתיו והייתם לנו לעבדים ועבדתם אתנו : י ויאמר הפלשתי אני חרפתי את-מערכות ישראל היום הזה תנו-לי איש ונלחמה יחד : יא וישמע שאול וכל-ישראל את-דברי הפלשתי האלה ויחתו ויראו מאד : יב ודוד בן-איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולו שמנה בנים והאיש בימי שאול זקן בא באנשים : יג וילכו שלשת בני-ישי הגדלים הלכו אחרי-שאול למלחמה ושם שלשת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית