א ויאמר שמואל אל-שאול אתי שלח יהוה למשחך למלך על-עמו על-ישראל ועתה שמע לקול דברי יהוה : ב כה אמר יהוה צבאות פקדתי את אשר-עשה עמלק לישראל אשר-שם לו בדרך בעלתו ממצרים : ג עתה לך והכיתה את-עמלק והחרמתם את-כל-אשר-לו ולא תחמל עליו והמתה מאיש עד-אשה מעלל ועד-יונק משור ועד-שה מגמל ועד-חמור : ד וישמע שאול את-העם ויפקדם בחלאים מאתים אלף רגלי ועשרת אלפים את-איש יהודה : ה ויבא שאול עד-עיר עמלק וירב בנחל : ו ויאמר שאול אל-הקיני לכו מרו רדו מתוך עמלקי פן-אספך עמו ואתה עשיתה חסד עם-כל-בני ישראל בעלותם ממצרים ויסר קיני מתוך עמלק : ז ויך שאול את-עמלק מחוילה בואך שור אשר על-פני מצרים : ח ויתפש אתאגג מלך-עמלק חי ואת-כל-העם החרים לפי-חרב : ט ויחמל שאול והעם על-אגג ועל-מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל-הכרים ועל-כל-החוב ולא אבו החרימם וכל-המלאכה נמבזה ונמס אתה החרימו : י ויהי דבר-יהוה אל-שמואל לאמר : יא נחמתי כי-המלכתי את-שאול למלך כי-שב מאחרי ואת-דברי לא הקים ויחר לשמואל ויזעק אל-יהוה כל-הלילה : יב וישכם שמואל לקראת שאול בבקר ויגד לשמואל לאמר בא-שאול הכרמלה והנה מציב לו יד וימב ויעבר וירד הגלגל : יג ויבא שמואל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית