א ויקח שמואל את-פך השמן ויצק על-ראשו וישקהו ויאמר הלוא כי-משחך יהוה עלנחלתו לנגיד : ב בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם-קברת רחל בגבול בנימן בצלצח ואמרו אליך נמצאו האתנות אשר הלכת לבקש והנה נטש אביך את-דברי האתנות ודאג לכם לאמר מה אעשה לבני : ג וחלפת משם והלאה ובאת עד-אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים עלים אל-האלהים בית-אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא שלשת ככרות לחם ואחד נשא נבל-יין : ד ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי-לחם ולקחת מידם : ה אחר כן תבוא גבעת האלהים אשר-שם נצבי פלשתים ויהי כבאך שם העיר ופגעת חבל נביאים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור והמה מתנבאים : ו וצלחה עליך רוח יהוה והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר : ז והיה כי תבאנה האתות האלה לך עשה לך אשר תמצא ידך כי האלהים עמך : ח וירדת לפני הגלגל והנה אנכי ירד אליך להעלות עלות לזבח זבחי שלמים שבעת ימים תוחל עד-בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה : ט והיה כהפנתו שכמו ללכת מעם שמואל ויהפך-לו אלהים לב אחר ויבאו כל-האתות האלה ביום ההוא : י ויבאו שם הגבעתה והנה חבל-נבאים לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים ויתנבא בתוכם : יא ויהי כל-יודעו מאתמול שלשום ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית