א ויהי-איש מבנימין ושמו קיש בן-אביאל בן-צרור בן-בכורת בן-אפיח בן-איש ימיני גבור חיל : ב ולו-היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל-העם : ג ותאבדנה האתנות לקיש אבי שאול ויאמר קיש אל-שאול בנו קח-נא אתך את-אחד מהנערים וקום לך בקש את-האתנת : ד ויעבר בהר-אפרים ויעבר בארץ-שלשה ולא מצאו ויעברו בארץ-שעלים ואין ויעבר בארץ-ימיני ולא מצאו : ה המה באו בארץ צוף ושאול אמר לנערו אשר-עמו לכה ונשובה פן-יחדל אבי מן-האתנות ודאג לנו : ו ויאמר לו הנה-נא איש-אלהים בעיר הזאת והאיש נכבד כל אשר-ידבר בוא יבוא עתה נלכה שם אולי יגיד לנו את-דרכנו אשר-הלכנו עליה : ז ויאמר שאול לנערו והנה נלך ומה-נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה אין-להביא לאיש האלהים מה אתנו : ח ויסף הנער לענות אתשאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלהים והגיד לנו את-דרכנו : ט לפנים בישראל כה-אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים לכו ונלכה עד-הראה כי לנביא היום יקרא לפנים הראה : י ויאמר שאול לנערו טוב דברך לכה נלכה וילכו אל-העיר אשר-שם איש האלהים : יא המה עלים במעלה העיר והמה מצאו נערות יצאות לשאב מים ויאמרו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית