א ויהי ארון-יהוה בשדה פלשתים שבעה חדשים : ב ויקראו פלשתים לכהנים ולקסמים לאמר מה-נעשה לארון יהוה הודענו במה נשלחנו למקומו : ג ויאמרו אם-משלחים אתארון אלהי ישראל אל-תשלחו אתו ריקם כי-השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונודע לכם למה לא-תסור ידו מכם : ד ויאמרו מה האשם אשר נשיב לו ויאמרו מספר סרני פלשתים חמשה טחרי זהב וחמשה עכברי זהב כי-מגפה אחת לכלם ולסרניכם : ה ועשיתם צלמי טחריכם וצלמי עכבריכם המשחיתם את-הארץ ונתתם לאלהי ישראל כבוד אולי יקל אתידו מעליכם ומעל אלהיכם ומעל ארצכם : ו ולמה תכבדו את-לבבכם כאשר כבדו מצרים ופרעה את-לבם הלוא כאשר התעלל בהם וישלחום וילכו : ז ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא-עלה עליהם על ואסרתם את-הפרות בעגלה והשיבתם בניהם מאחריהם הביתה : ח ולקחתם את-ארון יהוה ונתתם אתו אל-העגלה ואת כלי הזהב אשר השבתם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אתו והלך : ט וראיתם אם-דרך גבולו יעלה בית שמש הוא עשה לנו את-הרעה הגדולה הזאת ואם-לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו : י ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואתבניהם כלו בבית : יא וישמו את-ארון יהוה אל-הע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית