א והנער שמואל משרת את-יהוה לפני עלי ודבר-יהוה היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ : ב ויהי ביום ההוא ועלי שכב במקומו ועיניו החלו כהות לא יוכל לראות : ג ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל יהוה אשר-שם ארון אלהים : ד ויקרא יהוה אל-שמואל ויאמר הנני : ה וירץ אל-עלי ויאמר הנני כי-קראת לי ויאמר לא-קראתי שוב שכב וילך וישכב : ו ויסף יהוה קרא עוד שמואל ויקם שמואל וילך אל-עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא-קראתי בני שוב שכב : ז ושמואל טרם ידע את-יהוה וטרם יגלה אליו דבר-יהוה : ח ויסף יהוה קרא-שמואל בשלשית ויקם וילך אל-עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויבן עלי כי יהוה קרא לנער : ט ויאמר עלי לשמואל לך שכב והיה אם-יקרא אליך ואמרת דבר יהוה כי שמע עבדך וילך שמואל וישכב במקומו : י ויבא יהוה ויתיצב ויקרא כפעם-בפעם שמואל שמואל ויאמר שמואל דבר כי שמע עבדך : יא ויאמר יהוה אל-שמואל הנה אנכי עשה דבר בישראל אשר כל-שמעו תצלינה שתי אזניו : יב ביום ההוא אקים אל-עלי את כל-אשר דברתי אל-ביתו החל וכלה : יג והגדתי לו כי-שפט אני את-ביתו עד-עולם בעון אשר-ידע כי-מקללים להם בניו ולא כהה בם : יד ולכן נשבעתי לבית עלי אם-יתכפר עון בית...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית