א ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על-אויבי כי שמחתי בישועתך : ב אין-קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו : ג אל-תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולו נתכנו עללות : ד קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל : ה שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד-עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה : ו יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל : ז יהוה מוריש ומעשיר משפיל אףמרומם : ח מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם-נדיבים וכמא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל : ט רגלי חסידיו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי-לא בכח יגבר-איש : י יהוה יחתו מריביו עליו בשמים ירעם יהוה ידין אפסי-ארץ ויתן-עז למלכו וירם קרן משיחו : יא וילך אלקנה הרמתה על-ביתו והנער היה משרת את-יהוה את-פני עלי הכהן : יב ובני עלי בני בליעל לא ידעו את-יהוה : יג ומשפט הכהנים את-העם כל-איש זבח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלש-השנים בידו : יד והכה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור כל אשר יעלה המזלג יקח הכהן בו ככה יעשו לכל-ישראל הבאים שם בשלה : טו גם בטרם יקטרון את-החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא-יק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית