א ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא-יתן בתו לבנימן לאשה : ב ויבא העם בית-אל וישבו שם עד-הערב לפני האלהים וישאו קולם ויבכו בכי גדול : ג ויאמרו למה יהוה אלהי ישראל היתה זאת בישראל להפקד היום מישראל שבט אחד : ד ויהי ממחרת וישכימו העם ויבנו-שם מזבח ויעלו עלות ושלמים : ה ויאמרו בני ישראל מי אשר לא-עלה בקהל מכל-שבטי ישראל אל-יהוה כי השבועה הגדולה היתה לאשר לא-עלה אל-יהוה המצפה לאמר מות יומת : ו וינחמו בני ישראל אל-בנימן אחיו ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל : ז מה-נעשה להם לנותרים לנשים ואנחנו נשבענו ביהוה לבלתי תת-להם מבנותינו לנשים : ח ויאמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא-עלה אל-יהוה המצפה והנה לא בא-איש אל-המחנה מיביש גלעד אל-הקהל : ט ויתפקד העם והנה אין-שם איש מיושבי יבש גלעד : י וישלחו-שם העדה שנים-עשר אלף איש מבני החיל ויצוו אותם לאמר לכו והכיתם את-יושבי יבש גלעד לפי-חרב והנשים והחף : יא וזה הדבר אשר תעשו כל-זכר וכל-אשה ידעת משכב-זכר תחרימו : יב וימצאו מיושבי יביש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא-ידעה איש למשכב זכר ויביאו אותם אל-המחנה שלה אשר בארץ כנען : יג וישלחו כל-העדה וידברו אל-בנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית