א ויצאו כל-בני ישראל ותקהל העדה כאיש אחד למדן ועד-באר שבע וארץ הגלעד אליהוה המצפה : ב ויתיצבו פנות כל-העם כל שבטי ישראל בקהל עם האלהים ארבע מאות אלף איש רגלי שלף חרב : ג וישמעו בני בנימן כי-עלו בני-ישראל המצפה ויאמרו בני ישראל דברו איכה נהיתה הרעה הזאת : ד ויען האיש הלוי איש האשה הנרצחה ויאמר הגבעתה אשר לבנימן באתי אני ופילגשי ללון : ה ויקמו עלי בעלי הגבעה ויסבו עלי אתהבית לילה אותי דמו להרג ואת-פילגשי ענו ותמת : ו ואחז בפילגשי ואנתחה ואשלחה בכל-שדה נחלת ישראל כי עשו זמה ונבלה בישראל : ז הנה כלכם בני ישראל הבו לכם דבר ועצה הלם : ח ויקם כל-העם כאיש אחד לאמר לא נלך איש לאהלו ולא נסור איש לביתו : ט ועתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה עליה בגורל : י ולקחנו עשרה אנשים למאה לכל שבטי ישראל ומאה לאלף ואלף לרבבה לקחת צדה לעם לעשות לבואם לגבע בנימן ככל-הנבלה אשר עשה בישראל : יא ויאסף כל-איש ישראל אל-העיר כאיש אחד חברים : יב וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל-שבטי בנימן לאמר מה הרעה הזאת אשר נהיתה בכם : יג ועתה תנו את-האנשים בני-בליעל אשר בגבעה ונמיתם ונבערה רעה מישראל ולא אבו בני בנימן לשמע בקול אחיהם בני-ישרא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית